[ovs-dev] Representative Needed

Representative admin at ex10.aipsafe.cz
Wed Jul 3 15:48:30 UTC 2019


Hello

We urgently seek your service to represent our firm in your region.

Reply to : admin at onkyglobal.com

Kindest Regards
Chao

________________________________

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů nejsou přijetím návrhu na uzavření smlouvy, ledaže je to v nich výslovně uvedeno. Pokud tomu tak není, nelze je považovat za jednání, které by zakládalo jakékoliv nároky vůči společnosti AiP Safe. Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci, a jeho obsah, včetně obsahu všech připojených souborů, je důvěrný. Jestliže nejste oprávněný příjemce, zdržte se, prosím, jakékoliv formy zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření jeho obsahu, včetně obsahu všech připojených souborů. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a e-mail, včetně všech připojených souborů, vymažte. Všechny e maily adresované, přijímané nebo posílané AiP Safe s.r.o. nebo zaměstnanci AiP Safe s.r.o. jsou považovány za zásadně pracovní e-maily. V souladu s tím odesilatel nebo příjemce těchto e mailů souhlasí, že mohou být čteny jinými zaměstnanci AiP Safe s.r.o., než je daný příjemce nebo odesilatel, proto aby byla zajištěna kontinuita pracovních aktivit a byla umožněna jejich kontrola..


More information about the dev mailing list