[ovs-discuss] ovs-vswitchd: dpif_netlink |ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range

Koukal Petr p.koukal at radiokomunikace.cz
Thu Nov 21 13:55:08 UTC 2019


Hello,

We use a Mellanox ConnectX-5 card with Mellanox ASAP2 features. We use bond interface here.

When creating a new VM, there are constant errors in /openvswitch/ovs-vswitchd.log.

2019-11-11T15:54:46.937Z|00108|connmgr|INFO|br-int<->tcp:127.0.0.1:6633: 16 flow_mods in the 4 s starting 10 s ago (12 adds, 4 deletes)
2019-11-11T16:03:53.798Z|00001|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51
2019-11-11T16:03:53.810Z|00002|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51
2019-11-11T16:03:54.154Z|00003|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51
2019-11-11T16:03:55.178Z|00004|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51


root at dev-node1<https://mail.openvswitch.org/mailman/listinfo/ovs-discuss>:/usr/share/doc# service ovs-vswitchd status
* ovs-vswitchd.service - Open vSwitch Forwarding Unit
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ovs-vswitchd.service; static; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-11-11 16:28:43 CET; 36min ago
 Process: 26869 ExecStop=/usr/share/openvswitch/scripts/ovs-ctl --no-ovsdb-server stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 26993 ExecStart=/usr/share/openvswitch/scripts/ovs-ctl --no-ovsdb-server --no-monitor --system-id=random start $OPTIONS (code=exited,
 Main PID: 27037 (ovs-vswitchd)
  Tasks: 4 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/ovs-vswitchd.service
      `-27037 ovs-vswitchd unix:/var/run/openvswitch/db.sock -vconsole:emer -vsyslog:err -vfile:info --mlockall --no-chdir --log-file=/var/l

Nov 11 16:28:43 dev-node1 ovs-vsctl[27057]: ovs|00001|vsctl|INFO|Called as ovs-vsctl --no-wait set Open_vSwitch . external-ids:hostname=dev-node1
Nov 11 16:28:43 dev-node1 ovs-ctl[26993]: * Enabling remote OVSDB managers
Nov 11 16:28:43 dev-node1 systemd[1]: Started Open vSwitch Forwarding Unit.
Nov 11 17:03:53 dev-node1 ovs-vswitchd[27037]: ovs|00001|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51
Nov 11 17:03:53 dev-node1 ovs-vswitchd[27037]: ovs|00002|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51
Nov 11 17:03:54 dev-node1 ovs-vswitchd[27037]: ovs|00003|dpif_netlink(handler7)|ERR|failed to offload flow: Numerical result out of range: eth51


After restarting the OVS, this does not always occur immediately when the VM is created.
The problem starts after a few successfully created VMs. Then it happens every time.
Ovs-vswitchd does not crash, but the error is still there.


We have hw-offload turned on
root at dev-node1<https://mail.openvswitch.org/mailman/listinfo/ovs-discuss>: ~ # ovs-vsctl get Open_vSwitch. other-config
{hw-offload = "true"}

With hw-offload disabled, creating new instances is no problem.


We use 18.04.1-Ubuntu.
We have installed inux-generic-hwe-18.04-edge kernel as recommended.

apt list --installed | grep linux-image
linux-image-generic-hwe-18.04-edge/bionic,now 4.18.0.16.65 amd64 [installed]

cat /proc/version
Linux version 4.18.0-16-generic (buildd at lcy01-amd64-006) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)) #17~18.04.1-Ubuntu

hwe-support-status - verbose
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023ovs-vswitchd --version
ovs-vswitchd (Open vSwitch) 2.12.0

We've installed these packages
openvswitch-common / now 2.12.0-0ubuntu1 ~ amd64 [installed, local]
openvswitch-dbg / now 2.12.0-0ubuntu1 ~ amd64 [installed, local]
openvswitch-switch / now 2.12.0-0ubuntu1 ~ amd64 [installed, local]
python3-openvswitch / now 2.12.0-0ubuntu1 ~ cloud0 allThank you for your help.

Petr Koukal

Informace obsažené v této e-mailové zprávě a všech přiložených souborech jsou důvěrné a jsou určeny pouze pro potřebu adresáta. Prosíme, abyste v případě, že tento e-mail obdržíte omylem, neprodleně upozornili odesílatele a tento e-mail odstranili z Vašeho systému. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, berte prosím na vědomí, že zveřejnění, kopírování, šíření či přijetí jakéhokoliv opatření v souvislosti s obsahem této zprávy je zakázáno a může být protiprávní.

_____________________________________________________________________

The information contained in this e-mail message and all attached files is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.openvswitch.org/pipermail/ovs-discuss/attachments/20191121/8db143cc/attachment.html>


More information about the discuss mailing list